Historie

Historie obce je svázaná s historií potštejnského a velešovského hradu a potštejnského zámku. První zmínka o obci se datuje k roku 1497, kdy byla jednou z obcí potštejnského panství různých majitelů až do roku 1848, ve kterém se stala samostatnou obcí. Správními středisky byly Potštejn, Kostelec nad Orlicí, Doudleby, Chleny.
V kronice obce psané od roku 1932 je uváděno, že obec byla původně situována jako podhradí k hradu Velešovu s devíti staveními nazývanými Vápenka. Z nedostatku půdy k obdělávání byl v místě nynější vesnice prorubán les a obec přesunuta. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím a lesnictvím. Později též tkalcovstvím, krajkářstvím a obuvnictvím. Po vzniku průmyslu v okolních městech ( textilní, obuvnické, strojní a dřevozpracující dílny a továrny) spočívala obživa většiny obyvatel v tzv. kovozemědělství, kdy se za prací dojíždělo do měst a v místě byla obdělávána menší políčka a obhospodařován kousek lesa.
V 17. století byl v obci malý obilní mlýn, který byl v témže století po povodni zničen a již nebyl obnoven. Od roku 1827 byla v obci zřízena škola, ve které se vyučovalo až do roku 1973. V roce 1898 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů, který též zanikl v sedmdesátých letech dvacátého století. 
Spojení s okolím bylo až do konce 19. století zajišťováno polními a lesními cestami a pěšinami. V roce 1897 byla vybudována silnice od Záměle k Malým Lhotám a v roce 1908 silnice k Polomi nákladem obcí Proruby a Polom.
V 1. světové válce v letech 1914 až 1918 zahynulo na různých frontách 12 prorubských mužů.
Od roku 1929 je obec elektrifikována. Současně s tím bylo instalováno i veřejné osvětlení.
Za 2. světové války měla obec i německý název-Lichtenhaim. Začalo se jezdit vpravo, byly zavedeny potravinové lístky, tabačenky, přídělový a odvodní systém. Na nucené práce bylo odvedeno 8 mužů, další byli určeni na práci v lesích a na práci v Dobřenském statku v Potštejně. V důsledku války zemřeli tři muži z obce.
Po válce v letech 1946 a7 došlo v obci ke značnému odlivu obyvatelstva v důsledku osidlování pohraničí ( cca 50 osob ). Od  roku 1947 byly ve zdejší škole vyučovány i děti ze sousední obce Polome. Od roku 1960 byl správní orgán obce- národní výbor přemístěn do obce Polom a z Prorub byla osada. V roce 1964 dochází ke spojení obcí Malé a Velké Lhoty ve Lhoty u Potštejna n/O a jejího sloučení s obcí Polom a osadou Proruby s národním výborem ve Lhotách. Od roku 1989 vystupují Proruby opět jako samostatná obec s vlastní správou - obecním úřadem. 
Poznámka: podrobnější údaje lze nalézt v kronikách obce.